DANH SÁCH ĐẠI LÝ BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM THÁNG 8 NĂM 2020

Căn cứ theo: 
  • Thông tư số 125/2018/TT-BTC quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
  • Quyết định số 2141/QĐ-NCĐT ngày 14/08/2020 về việc điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm 

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam thông báo danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

STT Tên đại lý Số CMND Số chứng chỉ bị thu hồi Lý do thu hồi
 Hà Thị Linh Chi  025483480  BFC_Banker_10/20/BL_HCM/01029
Quyết định số 2141/QĐ-NCĐT ngày 14/08/2020 về việc điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

 2  Uông Thị Thủy  230737898  BFC 04_20/IO/HCM/14290
 3  Lê Thanh Huyền  001184020755  BFC_HAN_264/14363
 4  Nguyễn Thị Tuyết  125580951  BFC_HAN_269/14553
 5  Phạm Khắc Tới  017390251  BFC_HAN_273/14716
 6  Doãn Thanh Hương  112489792  BFC_HAN_275/14811

 

 

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?