DANH SÁCH ĐẠI LÝ BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM THÁNG 12 NĂM 2019

Căn cứ theo: 

• Thông tư số 125/2018/TT-BTC quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

• Công văn số 3242/QĐ-NCĐT ngày 22/10/2019 của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm  

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam thông báo danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như dưới đây.

 

STT  Tên đại lý  Ngày sinh Số chứng chỉ bị thu hồi Lý do thu hồi
 1 Trần Thị Thanh Mỹ 13/01/2001   BFC AG 263/BMT/11228  Không đạt theo kết quả hậu kiểm

 

Tham khảo quy trình cấp chứng chỉ đại lý tại đây

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?