Danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Căn cứ theo: 

• Thông tư số 125/2018/TT-BTC quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

• Công văn số 1294/QĐ-NCĐT ngày 2/5/2019 của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm  

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam thông báo danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như dưới đây:

 

STT  Tên đại lý  Ngày sinh Số chứng chỉ bị thu hồi Lý do thu hồi
 1 Tiên Văn Tám 01/01/1964   BFC AG 139/KGA/06802  Không đạt theo kết quả hậu kiểm

 

 

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?