Danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Căn cứ theo: 

• Thông tư số 125/2018/TT-BTC quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

• Công văn số 1639/QĐ-NCĐT ngày 25/06/2019 của Trung Tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm  

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam thông báo danh sách đại lý bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như dưới đây:

 

STT  Tên đại lý  Ngày sinh Số chứng chỉ bị thu hồi Lý do thu hồi
 1  H Buôr Niê 01/09/1987   BFC AG 172/CuJut/07154  Không đạt theo kết quả hậu kiểm
 2  H Nâu Niê  20/12/1990  BFC AG 172/CuJut/07161  Không đạt theo kết quả hậu kiểm
 3  Lê Công Dũng  15/04/1990  BFC AG 172/CuJut/07168  Không đạt theo kết quả hậu kiểm
 4  Nguyễn Thị Như Trang  06/01/1983  BFC AG 171/TanhLinh/07343  Không đạt theo kết quả hậu kiểm

 

 

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?