Câu hỏi thường gặp

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời được chi trả trong trường hợp nào? Giới hạn chi trả của bảo hiểm tạm thời?
Công ty chỉ chi trả Quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối với trường hợp tử vong do tai nạn (không thuộc trường hợp loại trừ theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm) gây ra mà thôi. Khi đó, Aviva sẽ thanh toán số tiền lớn hơn giữa: 

a) Tổng Số tiền bảo hiểm theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm chính cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm nhưng không quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; và

b) Tổng Phí bảo hiểm tạm tính đã đóng theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm.

Tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm với Aviva, nay tôi muốn điều chỉnh cả họ tên và số CMND/Thẻ căn cước mới trên hợp đồng. Tôi cần cung cấp những chứng từ nào để thực hiện điều chỉnh?
Để thực hiện điều chỉnh này, Quý khách vui lòng: 

- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - Mẫu 01 hoặc viết thư yêu cầu; 

- Cung cấp bản sao CMND/Thẻ căn cước mới; 

- Cung cấp Quyết định cải chính họ tên/ Giấy xác nhận 2 người là 1 của chính quyền địa phương.

Nếu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, tôi có được hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng hay không?
Trong thời gian 21 ngày cân nhắc kể từ ngày nhận được hợp đồng, nếu cảm thấy chưa thể tham gia bảo hiểm với những điều kiện trong hợp đồng, Quý khách có thể từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho Aviva. Hợp đồng sẽ bị hủy và công ty sẽ hoàn trả 100% số Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) và các chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan. Sau thời gian cân nhắc, Quý khách cũng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên trong trường hợp này Aviva sẽ không hoàn trả phần Phí bảo hiểm đã đóng mà chỉ hoàn trả Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng tại thời điểm Quý khách nộp yêu cầu. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực vào ngày Aviva nhận được văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng của Bên mua bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực có thể được khôi phục trong vòng bao lâu? Thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng?
Sau khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực, Quý khách có quyền yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực và tùy thuộc vào bằng chứng về khả năng có thể được bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách vui lòng: 

- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm

- Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai sức khỏe (nếu hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng); 

- Nộp các khoản phí còn nợ;

- Hoàn trả khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và khoản Giảm thu nhập đầu tư (nếu có).

Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, tôi có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí không? Thủ tục yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí như thế nào?
Quý khách có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí bằng cách điền Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm - Mẫu 02. Định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày hiệu lực hợp đồng nếu Quý khách nộp yêu cầu trong thời gian cân nhắc. Nếu sau thời gian cân nhắc, Quý khách vui lòng nộp yêu cầu chậm nhất 15 ngày trước kỳ hạn đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm, định kỳ mới sẽ được áp dụng từ ngày đóng phí tiếp theo/ngày kỷ niệm hợp đồng.
Sau thời gian cân nhắc, tôi có thể yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm được không? Nếu được, thủ tục yêu cầu điều chỉnh là gì?
Được. Quý khách có thể nộp yêu cầu điều chỉnh chậm nhất 15 ngày trước ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm. Chứng từ yêu cầu chỉ cần "Đơn yêu cầu điều chỉnh hồ sơ/ hợp đồng bảo hiểm" điền đầy đủ thông tin và có chữ ký hợp lệ của Bên mua bảo hiểm.
Sau khi ký hợp đồng, tôi có thể yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng được không? Thủ tục yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng?
Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh thời hạn hợp đồng phù hợp hơn trong thời gian cân nhắc. Sau thời gian cân nhắc, hợp đồng không được thay đổi thời hạn. Để yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng, Quý khách vui lòng: 
  

- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - Mẫu 02

- Ký tên vào Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm có thời hạn mới; 

- Nộp phí bổ sung (nếu có) theo Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm; 

- Nộp lại bộ hợp đồng gốc.


Trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, thời hạn tối đa để làm thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là bao lâu?
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Quá thời hạn này, Aviva có quyền từ chối giải quyết. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm tạm thời được chi trả cho đối tượng nào?
- Nếu Bên mua bảo hiểm khác Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho Bên mua bảo hiểm. 

- Nếu Bên mua bảo hiểm là Người được bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho (những) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.

Những đối tượng nào có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm?
Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm có thể là một trong những đối tượng sau: 

- Bên mua bảo hiểm; 

- Người được bảo hiểm; 

- Người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm;

- Người thừa kế hợp pháp của Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm tử vong; 

- Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền hợp pháp để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của những đối tượng nêu trên.