AVIVA VIỆT NAM CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2018, chi tiết như sau:

Thông tin cũng đã được đăng tải trên Báo Đầu tư Chứng khoán điện tử tại địa chỉ: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thong-bao-bo-cao/cong-ty-tnhh-bao-hiem-nhan-tho-aviva-viet-nam-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2018-263038.html

 

Chương trình quỹ cộng đồng aviva

Bạn có ý tưởng đóng góp cho cộng đồng?